Standpunten

Standpunten van A - Z

Woningmarkt

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De gemeente heeft, met steun van de ChristenUnie, de afgelopen tijd veel gebouwd om het tekort aan studentenkamers tegen te gaan. De ChristenUnie vindt dat het nu tijd is om starters- en gezinswoningen prioriteit te geven, zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen. Dat bevordert ook de doorstroom en geeft net afgestudeerden en andere starters meer kansen om in Leiden te blijven wonen. Ook is er een duidelijke behoefte aan meer levensloopbestendige woningen; daar wil de ChristenUnie ook prioriteit aan geven.

De ChristenUnie wil het niet alleen aan de markt overlaten, maar wenst ook dat de gemeente ook actief beleid voert om leegstaande kantoren en winkels naar woonruimte om te zetten. Waar stichtingen zich inzetten voor woningbouw voor specifieke groepen, bijvoorbeeld voor werkende jongeren, ondersteunt de gemeente hen waar dat kan. Zo werken gemeente en markt samen om te zorgen voor meer woningen.

Wonen in de stad mag geen privilege worden, maar moet toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking, dat betekent dat er voldoende (sociale) huurwoningen in de stad moeten blijven. De ChristenUnie wil ook in de binnenstad graag dat alle lagen van de bevolking door elkaar wonen, daarom moet sociale woningbouw ook in de binnenstad staan.

Voor alle nieuwbouw en grote renovaties geldt dat we zuinig moeten zijn op het monumentale karakter van de binnenstad en de leefbaarheid van de wijken in het oog moeten houden. Het schaarse groen moet worden gespaard of in de directe omgeving worden gecompenseerd. Nieuwe bouwplannen moeten passen bij de schaal en uitstraling van de buurt. Hierbij moet de gemeente ook goed letten op de verkeersdruk in de wijk. Het opknappen van wijken en buurten dient met respect voor de historie, de sociale structuur en de portemonnee van de zittende bewoners te gebeuren. 

Veel bouwprojecten in de stad worden uitgevoerd door private partijen zoals projectontwikkelaars. Het is goed dat ook commerciële partijen kunnen bijdragen aan voldoende woningbouw, maar ook voor hen gelden de regels. Nu stelt de gemeente doorgaans nog te weinig eisen aan bouwprojecten. Juist waar commerciële partijen bouwen in de stad, vindt de ChristenUnie dat de gemeente het publiek belang moet verdedigen. Daarom moet de gemeente meer eisen stellen aan private bouwers. Dit kan door bij ieder project duidelijke voorwaarden te formuleren over de kwaliteit van het ontwerp, de inpassing in de buurt, duurzaamheid en verkeersafwikkeling. We willen bijvoorbeeld dat projectontwikkelaars de buurt waar ze bouwen ook vergroenen. Ook wil de ChristenUnie dat commerciële partijen, waar zij bouwen, investeren in de openbare ruimte van de buurt.

Omdat Leiden een van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland is, zijn er binnen de stadsgrenzen nog maar weinig ontwikkellocaties voor nieuwbouw over. Gezien de grote vraag naar woningen in de hele regio vindt de ChristenUnie dat de woningbouwopgave samen met de regiogemeenten moet worden ingevuld, ook waar dit studentenhuisvesting betreft.

In de afgelopen periode heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van de ChristenUnie, verordeningen gemaakt voor een eerlijkere woningmarkt. In deze verordeningen zijn regels opgesteld over eerlijke verhuurbemiddeling, het tegengaan van buurtoverlast door verkamering (het opdelen van een woning in verschillende nieuwe appartementen of kamers) en de beperking van de verhuur van particuliere woonbestemmingen voor toeristen (bijvoorbeeld via Airbnb). Helaas worden deze regels nu nog niet gehandhaafd door gebrek aan politieke wil bij andere partijen. Dit moet veranderen. Er moet geld bij zodat de overlast ook echt wordt teruggedrongen en de gemeente de door haar opgestelde regels ook handhaaft.