Standpunten

Standpunten van A - Z

Begrotingsbeleid

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De economische crisis mag voorbij zijn, maar nog niet iedereen merkt dat het financieel beter gaat. Daarom wil de ChristenUnie de lokale lasten niet meer dan trendmatig laten stijgen. Bij behoedzaam begrotingsbeleid hoort ook dat er reële inschattingen worden gemaakt van toekomstige inkomsten, iets wat niet is gebeurd met de twee parkeergarages in de binnenstad. Op prestigeprojecten wordt teveel geld uitgeven en te rooskleurig begroot, terwijl voor belangrijke sociale thema’s zoals het minimabeleid en de jeugdhulp, de afgelopen jaren juist te krap is begroot. Daardoor zullen de komende jaren grote financiële tekorten ontstaan. De ChristenUnie vindt dat het stadsbestuur alles moet doen om die tekorten aan te pakken en die niet nog verder op te laten lopen of door te schuiven.

Binnenstad

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Leiden heeft een levendige binnenstad die veel te bieden heeft en veel publiek trekt. De binnenstad is echter ook de woonwijk voor veel Leidenaren. Bewoning zorgt voor een goede sociale veiligheid en mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. De ChristenUnie vindt dat de bewoonbaarheid van de binnenstad teveel onder druk staat door horeca en evenementen. De ChristenUnie zet zich daarom nadrukkelijk in voor een goede balans tussen evenementen, winkels, toerisme, horeca en bewoning. Een rusteloze 24 uurs-economie doet Leiden geen goed. Dat betekent dat de gemeente de afspraken met bewoners over evenementen en horeca moet nakomen. De binnenstad kent veel gezellige horeca. Het huidige aanbod is wat de ChristenUnie betreft voldoende. Aan uitbreiding van de horeca in de binnenstad moet de gemeente niet meewerken. Niet alleen vanwege mogelijke overlast, maar ook om de binnenstad als winkelgebied te kunnen behouden.

De afgelopen periode is er mede door de ChristenUnie werk gemaakt van wonen boven of in leegstaande winkels. Dat is belangrijk, omdat bewoning van de binnenstad zorgt voor sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid. Maar op dit vlak is nog meer winst te halen. Zo kan het college scherper zijn in het aangeven van kansrijke en kansarme winkellocaties. Bij locaties die niet (meer) geschikt zijn om als winkel te worden gebruikt moet actiever ingezet worden op de omvorming van commercie naar woondoeleinden, bijvoorbeeld op het einde van de Haarlemmerstraat. In het stationsgebied plant de gemeente nu veel winkels en kantoren. Wat de ChristenUnie betreft moet ook daar juist meer ruimte voor woningen komen. Tegelijkertijd moeten juist die winkelgebieden en het winkelaanbod die Leiden uniek maken, behouden blijven. De ChristenUnie zal zich daarom blijven inzetten voor (het behoud van) de kleine winkeliers in de stad. Dit betekent dat de gemeente investeert in een herkenbaar kleinwinkelgebied en hier in de promotie van de stad nadrukkelijk aandacht voor heeft.

Burgerparticipatie

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Besturen betekent keuzes maken. Burgerparticipatie is belangrijk en nodig. Allereerst omdat het de politiek helpt in beeld te krijgen wat de gevolgen van haar beleid zijn. Daarnaast ook omdat de verantwoordelijkheid voor de stad een gedeelde verantwoordelijkheid is van politiek en burgers. Tot slot kan de stad profiteren van de vele goede en nieuwe ideeën die in de stad leven, mits de politiek daar voor openstaat.

Dat betekent dat inspraak van burgers serieus moet worden genomen en moet worden gewaardeerd. In de stad moet bekend zijn wat er op de agenda van het stadsbestuur staat. Natuurlijk betekent samen met de stad besturen en nadenken niet dat iedereen altijd tevreden zal zijn. Wel mag van de gemeenteraad verwacht worden dat de belangenafweging op een zorgvuldige en transparante manier plaatsvindt. Referenda doen geen recht aan de vaak complexe belangenafweging. Daarom is de ChristenUnie geen voorstander van referenda. Daarbij moet de gemeenteraad zich ook rekenschap geven van mensen en groepen die minder mondig en daarmee van nature minder goed vertegenwoordigd zijn. Zo vindt de ChristenUnie het van belang dat er evenwicht is tussen de belangen van het bedrijfsleven en die van bewoners. Economische motieven zijn van belang voor een stad waar mensen kunnen werken en een stad die ook investeringen aantrekt. Tegelijkertijd mogen economische motieven niet overheersen ten opzichte van het publieke belang zoals natuur, milieu, leefomgeving en welzijn. De gemeente moet het publieke belang beschermen, bijvoorbeeld door duidelijke regels op te stellen voor bouwers en projectontwikkelaars in de stad. Ook wil de ChristenUnie dat burgers bij de ontwikkeling van (bouw)plannen eerder worden betrokken, ook als het plannen van projectontwikkelaars, particulieren of bedrijven betreft.