Standpunten

Standpunten van A - Z

Mantelzorg

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De groep Leidenaren die voor korte of langere tijd afhankelijk is van thuiszorg is heel divers. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de hulp goed is toegesneden op de persoonlijke situatie van mensen. Dit vraagt ook goed overleg tussen de verschillende zorgaanbieders. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat hulp bij de huishouding betaalbaar blijft. Op dit moment zijn er regelmatig mensen die vanwege financiële redenen afzien van ondersteuning. Dat kunnen en willen we niet toestaan. 

Mantelzorgers dragen vaak zware verantwoordelijkheden. De overheid heeft op dat gebied de afgelopen jaren heel veel van mensen gevraagd. Het is dan ook de taak van de gemeente om mantelzorgers te ondersteunen bij hun werk en te waarderen om hun werk. Financieel mag die zorgtaak voor hen geen probleem worden. De gemeente moet professionele hulp blijven geven waar die nodig is. Als mantelzorgers overbelast (dreigen te) raken, moet de gemeente op zoek naar passende ondersteuning en de mantelzorger zo snel mogelijk ontlasten. Zo moet de gemeente het mogelijk maken dat mantelzorgers (tijdelijk) hun zorg kunnen overdragen om hen een adempauze te geven.

Eenzaamheid is een probleem dat politieke aandacht verdient. De ChristenUnie wil dat de gemeente beleid maakt en uitvoert, dat bijdraagt aan een sterke samenleving waar mensen zich geborgen weten in sociale verbanden. Eenzaamheid komt onder ouderen veel voor. Concreet wil de ChristenUnie dat voorzieningen in de buurt bereikbaar blijven, dat sociale initiatieven worden ondersteund en dat de openbare ruimte uitnodigt tot ontmoeting. Ook moeten de mogelijkheden worden onderzocht voor woonvormen waar bijvoorbeeld ouderen en jongeren samen kunnen wonen. Dat geldt ook voor woonvormen waarin ouderen langer en gezamenlijk zelfstandig kunnen wonen. 

Eenzaamheid komt ook vaker voor onder jongeren en lagere inkomensgroepen. Er zijn in Leiden meerdere initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, maar de ChristenUnie wil dat hier meer werk van gemaakt wordt. Lage taalvaardigheid, die tot sociaal isolement kan leiden, moet actief worden aangepakt. Waar vrijwilligers hierbij kunnen en willen helpen, moet de gemeente hen ondersteunen.

Minimabeleid

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Minimabeleid