Standpunten

Standpunten van A - Z

Veiligheid

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Een veilige stad begint bij een veilige thuissituatie. De ChristenUnie vindt het onverteerbaar dat Veilig Thuis, de organisatie die samen met de politie toeziet op veiligheid in huis, als gevolg van slecht beleid van het college de afgelopen jaren, ondermaats heeft gepresteerd. Slachtoffers worden zo ook nog eens slachtoffer van slecht beleid. Kinderen en volwassenen die lijden onder huiselijk geweld of verwaarlozing moeten juist op de alertheid van de overheid kunnen rekenen. Het laten verslonzen van deze aanpak had nooit mogen gebeuren en moet wat de ChristenUnie betreft direct prioriteit krijgen. 

De aanpak van de kleine criminaliteit is belangrijk voor het veiligheidsgevoel en het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Daarom mag kleine criminaliteit, zoals vernielingen, afvaldumping en graffiti-spuiten niet worden vergeten in het veiligheidsbeleid. Het zelfde geldt voor fietsendiefstal. Een belangrijke stap hierin is het vergroten van de aangiftebereidheid, die voor dit soort criminaliteit vaak erg laag is.

De ChristenUnie is niet per definitie tegenstander van cameratoezicht, maar er moet altijd een zorgvuldige afweging aan ten grondslag liggen. De belangen van privacy en de kosten en het gebruik moeten periodiek worden geëvalueerd. Cameratoezicht kan op plaatsten in de stad worden ingezet waar het gebruik ervan bewezen effectief is en er geen goede alternatieven zijn.

De ChristenUnie zet zich in om drugsverslavingen of misbruik te voorkomen. Daarom is de ChristenUnie tegen het reguleren van wietteelt of het gedogen van coffeeshops. Coffeeshops moeten uit de buurt van scholen worden gehouden en de openingstijden mogen niet opnieuw worden verruimd. Preventie van alcohol- en drugsverslavingen moet volgens de ChristenUnie beginnen bij de middelbare scholen.

Op het probleem van illegale prostitutie is in Leiden te weinig (toe)zicht. De gemeente moet in kaart brengen waar illegale prostitutie plaatsvindt, welke gevolgen dat heeft voor de woonomgeving en waar er relaties zijn met mensenhandel, gedwongen prostitutie en de onderwereld. Dergelijke criminele activiteiten moeten met harde hand worden bestreden.

De ChristenUnie vindt dat regels die door de gemeente worden gesteld ook gehandhaafd moeten worden. Als bepaalde regels onwenselijk zijn, gedogen we overtreding ervan niet maar passen we de regels aan. Nog veel te vaak laat de gemeente allerlei overlast zijn beloop, zoals de overlast door verkamering, louche bemiddelingsbureaus en Airbnb

Vluchtelingen en integratie

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De ChristenUnie vindt dat Leiden als stad van vluchtelingen de verantwoordelijkheid heeft om mensen op te vangen als dat nodig is. We hebben ons er daarom voor ingezet dat Leiden een Bed, Bad en Broodopvang voor een humane opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers biedt. Waar het gaat om mensen met een (permanente) verblijfsstatus is opvang alleen geen permanente oplossing. Om te werken aan een goede integratie van deze nieuwe Leidenaren moet de gemeente samenwerken met maatschappelijke organisaties om deze mensen ook daadwerkelijk welkom te heten in onze stad. Volgens de ChristenUnie gaat het daarbij niet alleen om het bieden van huisvesting en het verstrekken van spullen, maar vooral om de sociale activering, zodat nieuwe Leidenaren ook echt onderdeel gaan uitmaken van de samenleving.

Vrijwilligers

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De ChristenUnie vindt vrijwilligerswerk erg waardevol voor de stad. Daarom willen we dat er in het beleid van de gemeente meer aandacht komt voor de waarde van vrijwilligerswerk en de rol van vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld door mensen met een uitkering te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarnaast kan vrijwilligerswerk voor statushouders ook een goed middel zijn om te integreren. Als de gemeente plannen maakt, bijvoorbeeld over sport of over wijken, dan wil de ChristenUnie meer aandacht voor de rol die vrijwilligers daarbij spelen en de vraag hoe de gemeente die vrijwilligers kan ondersteunen. Dat kan door een steunpunt voor vrijwilligers, waar vrijwilligers uit de hele stad hun vragen kunnen stellen of ideeën voor verbetering aan de gemeente kunnen voorleggen. Het is goed dat de gemeente voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering heeft afgesloten. Die wil de ChristenUnie behouden.

Vuurwerk

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Leiden kent jaarlijks veel overlast door vuurwerk. Oud en nieuw vormt een van de meest risicovolle momenten van het jaar voor burgers en hulpdiensten. De ChristenUnie is blij dat er nu vuurwerkvrije zones zijn in parken en dat de orde met oud en nieuw stevig wordt gehandhaafd. Toch is er rond oud en nieuw nog veel te verbeteren. Er komen nog veel onveilige situaties voor met vuurwerk en de overlast is op sommige plaatsen nog altijd groot. Daarom wil de ChristenUnie een grote centrale vuurwerkshow in de stad, waarmee het vuurwerk in de rest van de stad kan verminderen. De ChristenUnie wil van oud en nieuw het op één na mooiste feest van het jaar maken. Als dat goed werkt, kan het aantal vuurwerkvrije zones worden uitgebreid.