Standpunten

Standpunten van A - Z

Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 25-03-18
Goed basis- en voortgezet onderwijs

Goed basisonderwijs en voortgezet onderwijs is van groot belang voor de toekomst van onze kinderen. De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de keuzevrijheid van ouders als het gaat om schoolkeuze, en voor het behoud van de autonomie van de schoolbesturen. Voor- en Vroegschoolse Educatie is een goed middel om leer- en taalachterstanden tegen te gaan, waardoor ook kansenongelijkheid wordt bestreden. De ChristenUnie wil dat iedere school gebruik kan maken van goede en gezonde gebouwen, buitenspeelvoorzieningen, gymzalen en andere sportvoorzieningen en natuureducatie. In een waterrijke omgeving zoals Leiden vindt de ChristenUnie dat schoolzwemmen terug moet komen. Hierbij willen we er in het bijzonder op letten dat ook kinderen met migratiegrond goed leren zwemmen.

Het onderwijs is de plaats waar kinderen worden voorbereid op een leven in de maatschappij. Daar hoort bij dat kinderen op de middelbare school goed begeleid worden bij het oriënteren op hun vervolgstudie. De gemeente kan dat ondersteunen door bedrijfsleven en het onderwijs samen te brengen. 

MBO en HBO

Het bedrijfsleven signaleert een steeds nijpender tekort aan goed opgeleide vakmensen. Jongeren met ‘gouden handen’, zoals technici, plaatbewerkers en procestechnologen, zijn keihard nodig op de arbeidsmarkt. Een herwaardering van vakmanschap en het beroepsonderwijs is daarom nodig. Om dat te bereiken moet het imago verbeterd worden en leerlingen en ouders goed voorgelicht worden over de veelzijdigheid en baankansen van beroepsopleidingen.

Helaas maken veel te veel jongeren nu hun opleiding aan het MBO niet af, op MBO niveau 1 valt zelfs meer dan 30% uit. De ChristenUnie wil daarom dat er steviger wordt ingezet op het verminderen van uitval in het MBO. Daar moet een aantal dingen voor gebeuren. Er moet allereerst gezorgd worden voor een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het MBO, bijvoorbeeld door met alle betrokken onderwijsinstellingen na te denken over hoe we jongeren kunnen helpen die meer dan gemiddeld begeleiding nodig hebben.

Daarnaast moet de gemeente ook met MBO- en HBO-scholen in gesprek over de aansluiting van de opleidingen op de regionale arbeidsmarkt. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij het Leidse bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en de gemeente kunnen bijvoorbeeld samen nagaan welke vaardigheden het werken in de sectoren vraagt die regionaal voor veel werk zorgen en opleidingen daar goed op aansluiten. Bedrijven kunnen een bijdrage leveren door jongeren stages aan te bieden en al vroegtijdig met jongeren mee te denken over wat zij op de arbeidsmarkt kunnen met hun diploma, niet alleen tijdens hun opleiding maar ook al vóór hun studiekeuze op het middelbaar onderwijs. De gemeente moet het goede voorbeeld blijven geven door, waar mogelijk, stageplaatsen in de gemeentelijke organisatie aan te bieden. 

Universiteit

De universiteit hoort bij Leiden. De stad en de universiteit moeten een wederkerige relatie hebben, waarbij de gemeente de hand uitsteekt naar de universiteit, en de universiteit ook verantwoordelijkheid draagt voor de stad die haar al eeuwen huisvest. Voor de komende jaren is de herontwikkeling van het Doelen- en Witte singelcomplex het grootste bouwproject van de universiteit. Als de ontwikkelingen de sloop van woningen in de omgeving vereisen, wil de ChristenUnie dat de universiteit zorgt voor een alternatief voor de bewoners. Dat alternatief moet qua kwaliteit, prijs, grootte en locatie minstens gelijkwaardig zijn aan hun huidige woning. Tegelijkertijd biedt de ontwikkeling van de universiteit ook kansen voor de stad voor wat betreft verduurzaming en stadsvernieuwing.

Openbaar vervoer

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Openbaar vervoer is belangrijk om het autoverkeer terug te dringen, maar ook voor de mobiliteit van bijvoorbeeld ouderen en de bereikbaarheid van wijken. De ChristenUnie wil in de nieuwe OV-plannen aandacht voor duurzaam openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van de binnenstad en de verschillende woonwijken. Dat betekent dat bussen en busjes met lagere of geen CO2-uitstoot zwaar wegen in toekomstige busvervoeraanbestedingen. De ChristenUnie wil dat voor de bussen in de binnenstad een concept met kleinere busjes wordt uitgewerkt, om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de binnenstad te vergroten.

 Ook het treinverkeer is een belangrijke schakel in het vervoer van en naar Leiden. De ChristenUnie is er ontevreden over dat de spoorverdubbeling naar Utrecht er nog altijd niet is. De inzet van de gemeente moet zijn om dat in de komende periode te realiseren.