Standpunten

Standpunten van A - Z

Parkeren

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Leiden is niet gebouwd op auto’s en parkeren. Er is weinig ruimte voor parkeerplaatsen, en ze voegen ook niets toe aan het aanzicht van de stad. Het huidige betaald-parkeren beleid en de bestaande parkeernormen (aantal auto’s per huishouden) moeten worden gehandhaafd om het parkeerprobleem beheersbaar te houden. Pas als het autogebruik echt afneemt en er aanvullende maatregelen worden genomen, kan hierin verandering komen. Anders neemt het parkeerprobleem alleen maar toe. Waar parkeerplaatsen ondergronds gaan, kan het blik van straat en wil de ChristenUnie de openbare ruimte vergroenen.

Participatiewet

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

In Leiden zijn duizenden mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering, ondanks economisch succes in de stad. Als sinds 2010 groeit het aantal mensen in de bijstand ieder jaar. Naast de economische inzet om die groei te stoppen (zie paragraaf economie) moet de gemeente mensen die in de bijstand zitten veel beter helpen om weer aan het werk te komen. Dat doet de gemeente via de Participatiewet. Daarvoor biedt de Participatiewet diverse manieren. Deze manieren werken nog onvoldoende in Leiden. De ChristenUnie vindt dat de duizenden Leidenaren die niet meeprofiteren van economisch succes moeten kunnen rekenen op de overheid. Er moet een actieplan komen om mensen uit de bijstand te helpen. Daarvoor moet worden onderzocht hoe de vaardigheden van mensen ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt, en hoe we mensen die dat nodig hebben kunnen helpen extra vaardigheden aan te leren. Bij de uitvoering van de Participatiewet moet de gemeente niet uitgaan van wantrouwen en niet tegenover mensen gaan staan. De gemeente moet naast mensen staan, en kijken wat mensen nodig hebben om mee te doen in de stad. Waar mensen vertrouwen beschamen en misbruik maken van regelingen of frauderen, moet de overheid optreden. Fraude ondermijnt het draagvlak voor sociale regelingen.

Binnen de instrumenten van de Participatiewet moet worden voorkomen dat mensen voor hun uitkering door bedrijven worden gebruikt voor regulier werk. Dat voorkomt verdringing op de arbeidsmarkt. Ook vindt de ChristenUnie dat mensen die binnen de regelingen van de Participatiewet werken aan arbeidsre-integratie recht hebben op onafhankelijke bemiddeling als ze het niet eens zijn met het aanbod van de gemeente. Ook moet de gemeente goed opletten dat het werk dat mensen doen in het kader van re-integratie zinvol is, en niet alleen om mensen bezig te houden of af te schrikken om een uitkering aan te vragen.

 Als mensen weer aan het werk kunnen is dat een prachtig resultaat, maar ook voor mensen die niet meer zullen kunnen werken moet de overheid er zijn. Voor deze mensen zet de gemeente de Participatiewet in voor sociale activering. Iedereen heeft een rol in de samenleving.