Waar het om draait

Dossier Oostvlietpolder

Wat is de waarde van de Oostvlietpolder voor Leiden?

De Oostvlietpolder is de laatste groene polder binnen de Leidse gemeentegrenzen. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is een mooi open gebied en een oase van rust voor weidevogels. De polder ligt vlak bij het Groene Hart en vlak bij de stad en daarom vindt de ChristenUnie dat we daar de groene grens moeten trekken. Uiteraard zijn de plannen nog vervelender voor de mensen die in de polder wonen of er een volkstuin hebben. Zij worden geconfronteerd met een bedrijventerrein in hun nabije omgeving. Wij willen dus graag dat de Oostvlietpolder groen blijft en dat er geen bedrijventerrein in wordt aangelegd. Wel willen we graag dat de polder toegankelijker wordt voor wandelaars en fietsers. Op dit moment kan je er namelijk alleen omheen fietsen.

Is de Oostvlietpolder echt nodig voor de regionale behoefte aan bedrijventerreinen?

De deskundigen zijn het er niet over eens. Over het totaal in Nederland bezien, zijn er teveel bedrijventerreinen. Bovendien zijn er veel verouderde bedrijventerreinen die nodig moeten worden opgeknapt. Onze regio daarentegen zou volgens een aantal deskundigen te weinig bedrijventerreinen hebben om de behoefte op te vangen. Stel dat Leiden te weinig bedrijventerreinen heeft om aan de economische behoefte te voldoen, zou de Oostvlietpolder daarvoor de oplossing zijn? De ChristenUnie vindt van niet. Het bedrijventerrein dat in de Oostvlietpolder zou moeten komen, is vooral bedoeld als overloop van bedrijven bij de herstructurering van bedrijventerrein De Waard. Nu die herstructurering voor onbepaalde tijd is uitgesteld, vervalt strikt genomen de noodzaak om een nieuw bedrijventerrein in de Oostvlietpolder aan te leggen. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat er eerst en vooral werk moet worden gemaakt van het opknappen van bestaande bedrijventerreinen in onze stad of in de regio, zoals bedrijventerrein Grote Polder aan de andere kant van de A4 of het Groenoordhallenterrein. Dit wordt nu bemoeilijkt doordat gemeenten blijven kiezen voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen in ‘de wei’. De ChristenUnie is dus niet overtuigd van nut en noodzaak van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.

Komt er een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder?

Of het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder er daadwerkelijk komt, hangt af van het oordeel van de Raad van State, die zich binnenkort over de ingediende bezwaren uit zal spreken. De afspraak dat dit oordeel bindend is, is door het nieuwe college overgenomen uit het vorige collegeakkoord. Als het bestemmingsplan wordt vernietigd, zal ook dit college zich hierbij neerleggen en geen nieuwe pogingen starten het bedrijventerrein er alsnog te krijgen. Wel heeft het college zich voorgenomen om in dat geval dure villa’s langs het gebied te bouwen, om een deel van de geïnvesteerde kosten terug te verdienen. De ChristenUnie is hier ook op tegen, omdat ook villa´s het landelijke en groene karakter van de Oostvlietpolder aan zullen tasten.

Als de Raad van State het bestemmingsplan wel goedkeurt, dan wordt er een kleiner bedrijventerrein aangelegd dan oorspronkelijk bedoeld. Er gaat 6 ha af. Deze wordt of blijft natuurgebied. Dit betekent een versterking van de nu erg dunne ecologische verbindingszone. We hopen natuurlijk dat de polder groen mag blijven, maar als die toch bebouwd moet worden, dan wordt het bedrijventerrein in ieder geval minder groot en blijft er meer ruimte over voor de natuur. Dat is in ieder geval winst ten opzichte van het oorspronkelijke plan, hoe zuur de bebouwing ook is!

In het vorige college stemde de ChristenUnie in met dezelfde afspraak in het collegeakkoord. Waarom ging de ChristenUnie ooit mee in dit compromis?

Na de verkiezingen in maart 2006 haalden de partijen die de Oostvlietpolder groen wilden houden, zoals de ChristenUnie, géén meerderheid. Zodoende kon er in het collegeakkoord geen afspraak komen dat de aanleg van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder van de baan zou zijn, wat we natuurlijk wel het liefst hadden gezien. Collegedeelname van de ChristenUnie en de SP heeft voorkomen dat de bebouwing van de Oostvlietpolder een uitgemaakte zaak was. Want wat we toen hebben bereikt is dat de polder groen blijft als de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt en dat er een kleiner bedrijventerrein komt als de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt (uitspraak Raad van State wordt eind dit jaar verwacht). Dat was gezien de verkiezingsuitslag en de politieke verhoudingen het maximaal haalbare. Met dat onderhandelingsresultaat heeft de ledenvergadering van de ChristenUnie daarom ook ingestemd. Overigens was er toen geen sprake van de eventuele bouw van dure villa’s in het gebied.

Moet de Rijnlandroute door de Oostvlietpolder?

De provincie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de aanleg van een extra wegverbinding tussen de A4 en de A44. Deze weg moet de overlast van het doorgaand verkeer door de Churchilllaan verminderen en de groei van autoverkeer als gevolg van de nieuwbouw in de Duin- en Bollenstreek kunnen opvangen.

In een kostenbatenanalyse zijn een aantal varianten onderzocht, die allen de Oostvlietpolder doorsnijden. Dit plaatst de ChristenUnie Leiden voor een dilemma. Enerzijds willen we de Oostvlietpolder graag groen en ongerept houden. Daarom is de ChristenUnie ook tegen de aanleg van een bedrijventerrein in de polder. Tegelijk wil de ChristenUnie ook graag dat er wat wordt gedaan aan de verkeersoverlast in de stad en deze in de toekomst ook met de auto goed bereikbaar blijft.

In maart heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de nut en noodzaak van de nieuwe wegverbinding en de resultaten van de kostenbatenanalyse. Dit geldt echter niet voor de ChristenUnie Leiden, die de nut en noodzaak nog onvoldoende onderbouwd vindt. Dat wil niet zeggen dat de ChristenUnie tegen de nieuwe wegverbinding is. Maar nog niet alle voor- en nadelen van zo’n groot project zijn duidelijk genoeg op een rij gezet. En zeker voor de Oostvlietpolder is dat heel belangrijk. Daarom heeft de fractie als uitgangspunt dat de eventuele aanleg van de Rijnlandroute niet op maaiveldniveau plaatsvindt, maar half of liefst geheel verdiept om het landschap en het leefmilieu te sparen.

Interessante links

http://www.oostvliet.nl. Website van de gemeente Leiden over de Oostvlietpolder

http://home.tiscali.nl/oostvlietpolder. Website van de Vrienden van de Oostvlietpolder (VVO)