Dossier Koopzondagen

Dossier koopzondagen

 

Raad wil misbruik Winkeltijdenwet om koopzondagen in buitenwijken mogelijk te maken

Haarlemmerstraatzaterdag 31 december 2011 16:14 Heel Leiden gaat mogelijk naar 52 koopzondagen per jaar. Een nipte meerderheid van 20 tegen 18  raadsleden sprak zich in de laatste vergadering van 2011 uit voor een uitbreiding van het ‘toeristisch regime’ in Leiden.  Dit regime, waarbij winkels open mogen op alle zon- en feestdagen,  geldt nu nog alleen voor de toeristische binnenstad en het stationsgebied. De ChristenUnie is erg teleurgesteld over de uitkomst. “Een klap in het gezicht van de kleinere winkeliers”, aldus CU-Fractievoorzitter Guido Terpstra. Het vreemde aan het huidige raadsbesluit is bovendien dat het alleen kan worden gerealiseerd door de Winkeltijdenwet te misbruiken: van de winkels in Leidse buitenwijken als de Stevenshof en de Merenwijk kan immers niet serieus beweerd worden dat ze open gaan voor toeristen.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders had de gemeenteraad 3 opties voorgelegd: houden zoals het is (in het centrum 52 koopzondagen en erbuiten 12), overal in de stad 12 koopzondagen of overal in de stad 52 koopzondagen. Veel Leidse partijen leken te worstelen met het onderwerp en sommigen ´zwabberden´ opzichtig. Het CDA verklaarde zich tijdens de voorbereidende commissievergadering op 13 december nog voor beperking tot 12 koopzondagen in heel de stad, maar stemde tijdens de raadsvergadering plots voor behoud van het regime van 52 koopzondagen per jaar in de binnenstad. Partij voor de Dieren maakte een mogelijk nog opvallendere switch, met een pleidooi tegen consumentisme, de 24-uurseconomie en koopzondagen op 13 december, maar  een stem voor het vrijgeven van alle koopzondagen in heel de stad in de raad op 22 december. Ook binnen de Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) leken aanvankelijk stemmen op te gaan tegen koopzondagen, omdat zondagsconcurrentie door grote ketens de kleinere, unieke winkels in Leiden langzaam kapot maakt. 


Winkels buiten de binnenstad mogen nog nu nog niet open, de raad heeft formeel alleen een principebesluit genomen dat zij een aanpassing van de Winkeltijdenverordening wil. Omdat de meerderheid in de raad zo nipt was, is er wellicht nog een kleine kans dat de uiteindelijke wijziging van de Winkeltijdenverordening geen doorgang vindt. Met name binnen Partij voor de Dieren en in mindere mate SLO lijkt meningsvorming nog niet afgerond. Bovendien zal wethouder Strijk (D66) dan met een verklaring moeten komen waarom opening van winkels buiten het centrum ten behoeve van toerisme is, zoals de vrijstellingsmogelijkheid Winkeltijdenwet vereist.


ChristenUnie en SP in actie voor kleine winkeliers

koopzondagendonderdag 03 november 2011 23:55 De ChristenUnie en SP in Leiden zijn een posteractie begonnen om het aantal koopzondagen terug te brengen naar 1 koopzondag per maand. Met de actie willen de partijen in het bijzonder opkomen voor de kleine winkeliers.

 

 

Deze maand nog spreekt de gemeenteraad over het aantal koopzondagen in Leiden. ChristenUnie en SP pleiten voor 1 koopzondag per maand. ChristenUnie-fractievoorzitter Guido Terpstra: “Het is voor kleine ondernemers niet op te brengen om 7 dagen per week open te zijn. Als grote winkelketens met veel goedkoop personeel dan wel open kunnen, gaat de omzet naar die winkels.”
SP-raadslid Louk Rademaker: “Als we de kleine ondernemers voor Leiden willen behouden moeten we in actie komen! Juist die kleinere ondernemers maken het winkelaanbod van Leiden zo aantrekkelijk. We mogen ze niet laten verdwijnen!” De partijen hopen dat veel winkeliers de poster op willen hangen. Rademaker: “Zo kunnen ze laten zien dat het ze menens is. Partijen als D66 en de VVD kijken alleen naar het belang van de grote ketens, het wordt tijd dat de kleine winkeliers hun stem laten horen.”

 


 

80% winkeliers Leiden wil minder koopzondagen

Haarlemmerstraatvrijdag 26 februari 2010 17:52 80% van de Leidse winkeliers wil een vermindering van het aantal koopzondagen. Dat blijkt uit een door de ChristenUnie gehouden onderzoek. Nu nog mogen winkels in de binnenstad iedere zondag open. Een kwart van de winkeliers wil helemaal geen koopzondagen, 15 procent wil terug naar 6 koopzondagen per jaar en een kwart vindt 12 koopzondagen meer dan genoeg.

Slechts 18 procent van de respondenten is voor voortzetting van het huidige aantal van 52 koopzondagen per jaar. Fractievoorzitter van de ChristenUnie Leiden, Guido Terpstra, zegt niet verbaasd te zijn over de uitkomsten. “Het sluit aan bij wat we al jaren horen van ondernemers uit de stad. Maar nu staat het zwart op wit. Het is eigenlijk absurd dat bij eerdere besluitvorming nooit systematisch draagvlakonderzoek is gedaan.”

Een andere uitkomst is dat zelfstandige ondernemers relatief vaker tegen koopzondagen zijn dan filiaalhouders van landelijke ketens. Als reden voeren zij aan het personeel niet te kunnen betalen om 7 dagen open te zijn. “In de huidige situatie dreigen ze het slachtoffer te worden van de dadendrang van enkele grote ketens”, aldus Terpstra.

Het is voor het eerst dat het koopzondagenbeleid in Leiden zo systematisch en breed is onderzocht. “Hier kan de Leidse politiek niet langer omheen”, aldus Terpstra. “En ik denk dat dit ook een signaal is naar de landelijke politiek.” Hij hoopt dat er meer aandacht komt voor de kleine ondernemers. “De grote ketens zijn ook nodig, maar die vind je ook in allerlei andere winkelcentra. De zelfstandige ondernemers maken het Leidse winkelaanbod pas echt uniek. De kleine winkelier geeft Leiden smaak!”


Klik hier voor het rapport. 


"De ChristenUnie vindt een gezonde balans tussen werk en ontspanning belangrijk. Het in stand houden van een gezamenlijke vrije dag als vast rustpunt in de week is goed voor iedereen. Om die reden is de ChristenUnie geen voorstander van koopzondagen. Koopzondagen zijn voor kleine ondernemers met weinig personeel een aanslag op het privéleven. Terwijl juist deze kleine winkels winkelstad Leiden meerwaarde geven. De ChristenUnie vindt: hoe minder koopzondagen, hoe beter, en zal blijven strijden tegen pogingen om de koopzondagen verder uit te breiden."

Uit: Stad van ons hart, Verkiezingsprogramma 2010-2014

In Leiden is het referendum over uitbreiding van de winkelsluitingswet niet doorgegaan. De fractievoorzitter legt uit waarom.


Het belang van ‘zondagsrust’ voor Leiden
De Leidse ChristenUnie heeft veel redenen om tegen winkelopenstelling op zondag te zijn. Zoals hierboven aangegeven verzet de ChristenUnie zich tegen een zogenaamde 24-uurseconomie: één dag per week rusten is gezond. In de jachtige maatschappij anno 2006, waarin mensen steeds meer druk ervaren en minder tijd voor gezin, familie en vrienden hebben zou je zelfs kunnen zeggen: noodzaak. De zondag kan op deze manier benut worden voor familiebezoek, naar de kerk gaan, museumbezoek of gezamenlijke sport. Zo min mogelijk mensen zouden gedwongen moeten worden deze vrije dag aan het werk te moeten.

Een foto van een bezoek van Andre Rouvoet, Arie Slob en andere ChristenUnie prominenten aan Leiden waarin speciale aandacht was voor het referendumverzoek om tot uitbreiding van de koopzondagen te komen. Op de foto is Rouvoet in gesprek met een ondernemer in groente en fruithandel.

Andre Rouvoet, fractievoorzitter 2e kamer voor de ChristenUnie in gesprek met een ondernemer in groente en fruit


Mogen is moeten
Voor kleine ondernemers, die geen mogelijkheden hebben voor het aantrekken van extra personeel, geld dit alles nog eens extra zwaar. Van een winkel wordt immers al verwacht 6 dagen per week plus een koopavond open te zijn! Voor veel kleine winkeliers kan het vrijgeven van de winkelopenstelling fataal worden: dicht blijven betekent veel omzetverlies aan de grotere filiaalbedrijven die zich wel zondagspersoneel kunnen veroorloven. Meegaan met de zondagsopening betekent extra personeelslasten, maar over de hele week genomen geen extra omzet! Onderzoek toont aan dat de consument zijn bestedingen gewoon over 7 in plaats van 6 dagen verspreidt.

Stand van zaken
Bij toetreding tot de coalitie in april 2006 is in het  collegeprogramma opgenomen dat geen uitbreiding van het zgn. toeristisch regime naar wijken buiten het centrum zal plaats vinden. Instelling van een dergelijk regime zou het winkels mogelijk maken iedere zondag open te zijn. Vóór de verkiezingen was de behandeling van een voorstel tot dergelijke uitbreiding nog ‘over de verkiezing heen getild’, wegens twijfel bij de fracties van GroenLinks en PvdA naar aanleiding van de inspraak door ‘kleine’ winkeliers uit Leiden die grote bezwaren hadden tegen het openstellen van supermarkten in hun winkelcentra.
 
Winkeltijdenwet 1996
Onder het Paarse kabinet is de Winkeltijdenwet 1996 tot stand gekomen die het mogelijk maakt de openingstijden aanzienlijk te verruimen. Behalve dat de winkeltijden voor doordeweekse dagen aanzienlijk werden verruimd, werd aanvankelijk ook voorgesteld het aan gemeenten geheel vrij te laten om winkels het gehele zondag open te stellen. Dit ging echter de meerderheid van de Tweede Kamer te ver. Er werd besloten dat winkels op zon- en feestdagen in principe gesloten dienen te blijven, met de gemeentelijke bevoegdheid om 12 x per jaar ontheffing te verlenen. Dit met het ook op het mogelijk maken van één  ‘koopzondag’ per maand.
Hier bovenop werd tevens een uitzonderingsmogelijkheid geschapen winkels alle zondagen open te laten zijn ten behoeve van het toerisme in een bepaald gebied. De toeristische aantrekkingskracht van een dergelijk gebied mag volgens de wettekst dan alleen bestaan uit andere dan commerciële aantrekkingskracht (“winkeltoerisme”).
We zien inmiddels echter dat deze bevoegdheid in een enkele gemeentes is misbruikt: (woon)wijken die niets met toerisme van doen hebben werden in Delft en Almere tot toeristisch gebied verklaard. Dit heeft tot Kamervragen geleid, maar staatssecretaris Van Gennip (CDA) gaf aan niet in te willen grijpen. De ChristenUnie Leiden is verontwaardigd over deze slappe knieën en betreurt het dat op gemeentelijk niveau het recht van de kleine ondernemer wordt gebogen ten faveure van het groot winkelbedrijf, die zich voor zondagsopenstelling wel extra personeel kan veroorloven. Een kamermeerderheid, waaronder de fractie van de ChristenUnie, heeft hierop aangeven de evaluatie van de Winkeltijdenwet (die in de loop van 2007 verwacht wordt) aan te zullen grijpen om de Winkeltijdenwet op dit punt aan te scherpen.     
Persbericht MKB Nederland
Link: http://www.winkelraad.mkb.nl/Nieuws/287.5660

13-06-2006
Maximaal 18 koopzondagen per jaar
(Persbericht)
Het aantal koopzondagen moet overal in het land worden beperkt tot twaalf. Slechts onder bepaalde stringente voorwaarden mogen gemeenten zelf jaarlijks maximaal nog eens zes extra koopzondagen aanwijzen.
Dat stelt MKB-Nederland in een brief aan staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken. De winkeltijdenwet wordt binnenkort geëvalueerd in de Tweede Kamer.
In de huidige regelgeving staat dat een gemeente maximaal twaalf koopzondagen mag aanwijzen. Echter, er gelden uitzonderingen. Er wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de regeling ‘Toeristisch regime’. Zo zijn sinds kort de winkels in Rotterdam, Den Haag en Almere open. Terwijl deze steden niet per se een toeristische functie hebben.
MKB-Nederland wil deze regeling schrappen. In plaats van het ‘Toeristisch regime’ kunnen gemeenten onder bepaalde voorwaarden zes extra koopzondagen per jaar aanwijzen, aldus de ondernemersorganisatie. De ondernemersorganisatie vindt dat iedere ondernemer gelijke kansen moet hebben, ook op zondag.