wensen en bedenkingen op Regionale Energiestrategie: CU vraag aandacht voor evenwichtige kostenverdeling

Uniper.png
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 28 mei 2020 om 23:30

wensen en bedenkingen op Regionale Energiestrategie: CU vraag aandacht voor evenwichtige kostenverdeling

Op 28 mei 2020 besprak de gemeenteraad de concept-Regionale Energiestrategie ("RES") Holland Rijnland. Het opstellen van een RES is een verplichting uit het Klimaatakkoord en is bedoeld om op regionaal niveau keuzes te maken om de klimaatagfspraken van Parijs (2015) te halen: CO2-uitstoot in 2030 verminderen met de helft ten opzichte van 1990. Doel van de bespreking was om Holland Rijnland onze wensen en bedenkingen mee te geven voor de definitieve RES 1.0.

Belangrijkste wens ChristenUnie: meer aandacht voor een evenwichtige kostenverdeling

Om de doelen van de RES te halen moet iedereen meedoen. Dat betekent dat investeringen per huishouden flink op kunnen lopen. Als we niet oppassen heeft dat weer tot gevolg dat er grote verschillen kunnen ontstaan tussen mensen met een smalle beurs en de financieel (meer) draagkrachtigen. De ChristenUnie vindt het daarom van groot belang dat Holland Rijnland, mede op basis van landelijke handreikingen, in de RES duidelijk maakt wat het handelingsperspectief van gemeenten is om te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige kostenverdeling. Voorkomen moet worden dat de kostenverdeling voor de energietransitie leidt tot sociale ongelijkheid en onderscheid onstaat tussen groepen die wel mee kunnen doen en groepen die niet mee kunnen doen.  In de concept-RES ontbrak een dergelijke visie. Daarom heeft de ChristenUnie een amendement ingediend waarin Holland Rijnland wordt opgeroepen om in de RES 1.0 een duidelijk beeld te schetsen wat het handelingsperspectief van gemeenten is ten aanzien van de verdeling van de kosten van de energietransitie, zodat gemeenten zoveel mogelijk in staat worden gesteld ervoor te zorgen dat die kosten evenwichtig en rechtvaardig worden verdeeld. Het amendement, dat mede door de PvdA en het CDA werd ondertekend, is met brede steun aangenomen.

Meer aandacht voor bescherming van het landschap en innovatie 

Nieuwe vormen van energie zoals zon- en windenergie zullen grote imact hebben op het landschap (wingturbines, zonneparken). Daarom diende de ChristenUie samen met Partij Sleutelstad een amendement in waarin het Holland Rijnland oproept om bij het maken van keuzes met ruimtelijke impact, zoals de aanleg en situering van energie-infrastructuur,te streven naar een zo klein mogelijke inbreuk op de landschappelijke waarden en zoveel mogelijk in te zetten op varianten die recht doen aan deze waarden. Zeker in een verstedelijkte omgeving is een open landschap van levensbelang.

De concept RES zet vooral in op zon- en windenergie, maar er zijn meer veelbelovende ontwikkelingen. Dat betekent aan de slag met bestaande, bruikbare technieken, maar tegelijkertijd ook opties openhouden voor inpassing van innovatieve technieken en ontwikkelingen, zoals het mogelijke (her)gebruik van het huidige gasnet voor duurzame energie. Samen met de VVD diende de ChristenUnie daarom een amendement in voor meer aandacht voor innovatieve ontwikkelingen. 

Meer aandacht voor alternatieve energiebronnen is bovendien van belang omdat Holland Rijnland veel gewicht toekent aan de energie die wij via het warmtenet uit de Rotterdamse haven zouden moeten ontvangen. Dat project, waarbij inmiddels het Rijk en de GasUnie betrokken zijn, kende in het verleden al veel problemen en is ook nu nog met veel onzekerheden omhangen.

Omgevingswet

In de concept-RES ontbrak een beschrijving op welke wijze het instrumentarium van de Omgevingswet gemeenten kan ondersteunen bij het bereiken van de in de RES geformuleerde energiedoelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen kunnen worden vertaald naar gemeentelijke opgaven. Dat is jammer, omdat deze wet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, tal van bruikbare instrumenten bevat. Het amendement van de ChristenUnie om Holland Rijnland op te roepen meer aandacht voor de Omgevingswet te hebben, werd met brede steun aangenomen.

Holland Rijnland gaat nu aan de slag met alle ingediende wensen en bedenkingen. Later dit jaar wordt de definitieve RES verwacht.

Deel dit bericht