Begroting 2019: Het gaat er niet om hoe groot Leiden is, het gaat erom waar Leiden groot in is.

maiden krol.png
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 14 november 2018 om 20:16

Begroting 2019: Het gaat er niet om hoe groot Leiden is, het gaat erom waar Leiden groot in is.

Op 13 november 2018 werd de begroting voor 2019 behandeld in de gemeenteraad. De ChristenUnie heeft, evenals alle andere oppositiepartijen, niet met de begroting ingestemd. Waarom we niet hebben ingestemd, kun je lezen in onderstaande bijdrage van Pieter Krol aan het debat.

Het gaat er niet om hoe groot Leiden is, maar waar Leiden groot in is

Voorzitter, we leven in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert. In velerlei opzichten is er sprake van grote vooruitgang, waar Leiden volop in meedoet. Kennis, innovatie, zorg, techniek, cultuur, ondernemerschap, wetenschap, in Leiden is het allemaal te vinden. Van erg hoog niveau zelfs. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in zo’n stad mag leven en werken. Leiden is er groot in.

Voorzitter, er zijn ook dingen in de wereld om ons die veranderen die niet vanzelfsprekend vooruitgang betekenen. Zo gaat het economisch erg goed met stad en land, maar toch profiteert lang niet iedereen daarvan, gisteren nog was in het nieuws dat de hoeveelheid gezinnen die in armoede leven weer aan het stijgen is. Op mondiaal niveau zien we steeds meer de effecten van klimaatverandering: onrust, honger en migratie. De leefbaarheid van de aarde is in het geding. En al lijken dat geo-politieke vraagstukken, ook lokaal hebben we er volop mee te maken en moeten we er in de komende jaren veel actie op ondernemen. Ondanks dat Leiden op deze schaal niet groot is, moeten we er toch groot in zijn. Het College laat zien zich van deze ontwikkelingen bewust te zijn, en dat doet me goed.

Voorzitter, in de begroting hebben we kunnen lezen dat de Leidse regio qua inwonersaantal vergelijkbaar is met de zesde stad van Nederland. Hoewel dat prachtig klinkt, moeten we ons daar wat de ChristenUnie betreft niet op blindstaren. Hier geldt wat ons betreft dat het er niet om gaat er hoe groot Leiden is, het gaat erom waar Leiden groot in is. Met dat in ons achterhoofd moeten we de ambities voor onze stad bepalen. Ook als 22ste stad van Nederland kunnen we zeer ambitieus zijn.

De prijs van ambities

Voorzitter, dit College stelt een heel fors aantal ambities. Ambities waar ik me over het algemeen goed in kan vinden en waar terecht in geïnvesteerd wordt, denk aan vergroening, verduurzaming, en de bouwopgave die Leiden kent. Maar voorzitter, tegelijkertijd constateren we dat de ambities zo groot en duur zijn, dat er forse financiële risico’s worden genomen. Er moet flink worden geleend, de lasten voor inwoners en ondernemers worden verhoogd en we hoeven minder geld over te houden om financiële risico’s op te vangen.

De verkeerde volgorde: eerst kijken naar verminderen uitgaven, pas daarna naar verhogen inkomsten

Voorzitter, het zijn niet deze maatregelen die me echt storen. Nee, wat ik vooral zo teleurstellend vind, is dat er bij al die ambities, zo weinig aandacht lijkt te zijn geweest voor de vraag of het op sommige punten misschien ook een onsje minder had gekund. Zowel in het beleidsakkoord, de kaderbrief als nu ook in de begroting mis ik die aandacht. Voorzitter, om die reden heb ik voorgesteld om – in het kader van het motto van dit College: samen maken we de stad – als gemeenteraad en college met elkaar het gesprek aan te gaan om te kijken waar er ruimte is om ambities bij te stellen, om te voorkomen dat we de rekening al te gemakkelijk neerleggen bij inwoners, ondernemers of een volgende generatie.

Financiële stresstest

Voorzitter, het is duidelijk dat er tussen coalitie en oppositie verschillend wordt gedacht over de financiële risico’s die Leiden loopt. Dat verschil van inzicht kan mijns inziens geobjectiveerd worden door het laten uitvoeren van een financiële stresstest. In veel gemeenten is dat zeer gebruikelijk, Amsterdam doet het bijvoorbeeld zelfs jaarlijks. Met deze stresstest kunnen we in kaart brengen hoe groot de financiële risico’s zijn die Leiden loopt, maar vooral ook kunnen we kijken naar de vraag of die risico’s beheersbaar zijn. Graag dien ik hierover een voorstel in.  

Een goede buffer om met tegenvallers om te gaan

Voorzitter, een ander voorstel dat ik wil indienen is om onze regels voor de hoeveelheid geld dat we in de spaarpot hebben om financiële tegenvallers op te vangen wat aanpassen. Het College vindt dat de regels wel wat soepeler mogen, juist in tijden dat er flink wordt geïnvesteerd vind ik dat onverstandig, je zou eerder verwachten dat je de regels aanscherpt in tijden waarin risico’s worden genomen. Aan het eind van het meerjarenbeeld moet ons weerstandsvermogen beter zijn dan voldoende of ruimvoldoende.

Banen voor praktisch geschoolden 

Voorzitter, in de begroting is het mooi om te zien dat het College wil dat meer praktische geschoolde Leidenaren aan een baan worden geholpen. Ik vind dat een hele goede ambitie, maar vind wel dat deze doelstelling nog wat concreter tot uiting moet komen. Daarom dien ik hierover twee voorstellen in. Allereerst een motie die het College oproept om meer stageplekken bij de gemeente te regelen voor mensen die bezig zijn aan VMBO, MBO of praktijkopleiding. 
De tweede motie die ik indien gaat over het nieuwe arbeidsmarktbeleid. Het Bio Science Park (BSP) is de economische motor van Leiden, met 19.000 banen. Vanwege de bedrijvigheid en de onderwijsinstellingen en de bijdrage die gemeente jaarlijks levert aan het BSP, vind ik het belangrijk om in het nieuwe arbeidsmarktbeleid aandacht te hebben voor de vraag welke bijdrage het BSP kan leveren om praktisch geschoolde mensen aan een baan te helpen.  

Baas van Leiden: regels voor ontwikkelaars

Voorzitter, ook in het fysieke domein komt er de komende jaren veel op Leiden af. Zo ligt er een grote bouwopgave. Projectontwikkelaars spelen daarbij een zeer voorname rol. Zulke bouwprojecten leggen logischerwijs een groot beslag op de openbare ruimte. Daarom stellen wij voor om bij stedelijke ontwikkeling met de ontwikkelaars in kaart te brengen hoe de openbare ruimte kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door vergroening, verduurzaming, het verbeteren van de parkeerdruk of het verbeteren van de verkeersontsluiting. Ontwikkelaars verdienen ontzettend veel aan al hun bouwwerkzaamheden, dat zij ze van harte gegund. Maar het is wel goed om expliciet een bijdrage te vragen van ontwikkelaars aan de verbetering van de openbare ruimte, dat komt de leefbaarheid ten goede en zo krijgen omwonenden ook wat terug voor de bouw en de bouwoverlast.