Woordenlijst Politiek Jargon

De ChristenUnie Leiden biedt u een Woordenlijst Politiek Jargon aan. Hierin vindt u veel begrippen die ambtenaren en politici gebruiken, verklaard in normaaltaal.

Rechts op deze pagina vind u hoe en wat in gebruik

Veel plezier ermee.

Mist u nog iets in deze woordenlijst, laat het ons weten via info@leiden.christenunie.nl.

Woordenlijst Politiek Jargon

Inburgering nieuwkomers

Mensen die, bijvoorbeeld als asielzoeker of vluchteling, vanuit het buitenland in Nederland mogen komen wonen, krijgen via de gemeente waarin ze terecht komen een programma waarbij er aandacht is voor het leren leven en wonen in Nederland, er is aandacht voor  huisvesting, werk, onderwijs en de vrije tijd.

Inflatie

Waardevermindering van het geld, o.a. door hogere prijzen.

Informateur

De informateur en de formateur worden beiden door de koningin (voor de Tweede Kamer) of de burgemeester (voor de gemeenteraad) benoemd. De informateur onderzoekt welke partijen in een coalitie willen samenwerken en zorgt ervoor dat er een regeerakkoord tot stand komt. Daarna komt er een formateur die de wethouders of ministers erbij zoekt

Inspraak

Het recht om als burger gehoord te worden voordat het college van B en W of de gemeenteraad een beslissing neemt over een bepaalde zaak.
Inspraak is een manier om invloed uit te oefenen. Bij inspraak kunt u uw mening geven over een voorstel of plan van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente ingezien dat inspraak alleen niet meer voldoet. Daarom wordt u steeds vaker uitgenodigd om met de gemeente mee te denken en te discussiëren over kwesties waarvoor nog beleid moet worden ontwikkeld.

Installatie

De gemeenteraads- of commissievergadering waarin nieuwe raadsleden, duo-raadsleden en fractie-assistenten voor het eerst meevergaderen. Voor deze vergaderingen zijn de geloofsbrieven onderzocht van de personen die willen geinstalleerd worden. Deze mensen moeten een belofte of eed afleggen om zich te houden aan de regels. Daarnaast hebben ze een geheimhoudingsplicht van informatie waarvan ze kunnen vermoeden dat deze informatie geheim moet blijven.

Interpellatie

Laatst gewijzigd op: 31-10-18
Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een vergadering van de Gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer. Elk lid kan een interpellatiedebat aanvragen om inlichtingen van het college of de wethouder/ commissaris/ minister te krijgen. Als de vergadering met het verzoek tot interpellatie instemt (meerderheid) wordt dit als apart agendapunt in de vergadering behandeld. Er is geen beperking op verzoeken tot interpellatie. De voorzitter zal uiteraard wel ingrijpen als er onnodig wordt aangevraagd. De interpellant (degene die aanvraagt) krijgt de meeste spreektijd. Het verzoek tot interpellatie wordt meestal gecombineerd met het indienen van een motie.
Een interpellatiedebat is voornamelijk bedoeld als er iets wordt ontdekt door bijvoorbeeld de pers dat zeer ernstig is en waar direct veel vragen over ontstaan.

Islamisme

Islamisme of politieke islam is een politieke ideologie gebaseerd op een vaak conservatieve letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadieth (overlevering van de belangrijkste profeet in de Islam: Mohammed). De ideologie komt voort uit het principe van tawhid, eenheid, en is daarmee tegen de scheiding van geloof en staat. De aanhangers van deze ideologie stellen dat Gods wetten boven de door de mens geschreven wetten gaan.

Islamisten schrijven alle moslims een strikt respect voor de Koran (zeer belangrijk boek) en de sjaria *(zie einde van dit artikel) voor, met inbegrip van de daarin opgenomen regels voor familiaal recht, en de straffen (waaronder bijvoorbeeld amputering van handen bij diefstal). De houding tegenover Koran en sjaria is daarom één van de kenmerken om islamisten van andere islamieten te onderscheiden.

Vanuit deze ideologie wordt onder andere de universele mensenrechten zoals neergeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens afgewezen. Vooral de gelijkheid tussen man en vrouw en vrijheid van religieuze en politieke overtuiging is voor hen, net zoals voor bijvoorbeeld zeer fundamentalistische christenen, niet bespreekbaar. Voor veel islamisten is het verlaten van de islam, apostasie, totaal onaanvaardbaar. Het is voor hen een zware misdaad, waarop volgens hen de doodstraf hoort te staan.

In westerse landen hebben juristen de relatie tussen sjaria, islamitisch familierecht en het burgerlijk recht in Europa onderzocht. Ze constateerden dat de koran en de sjaria, in een letterlijke interpretatie, onverzoenbaar zijn met de seculiere, democratische rechtsorde. Elke moslim die beweert dat zij de Koran en sjaria altijd moeten kunnen volgen, stelt zich dus buiten de democratische rechtsorde. (deze tekst is overgenomen van Wikipedia en op punten aangepast en uitgebreid)

* De sjaria is zeer strenge islamitische wetgeving, volgens VN-diplomaat Piet Winnubst is ’de sjaria voor heel veel mensen een gruwelijke werkelijkheid. De sjaria is geen rechtssysteem, maar een systeem van onvrijheid dat alles omvat: eten, slapen, kleden, praten, denken, neuriën, noem maar op.’