ChristenUnie wil behoud van Groene Oostvlietpolder

Buurttuinen2016.png
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 26 april 2021 om 20:54

ChristenUnie wil behoud van Groene Oostvlietpolder

In de raadsvergadering van 8 april j.l. is de Visie Stadstuinieren van het college besproken. In dit document staat beschreven hoe de gemeente Leiden een bijdrage wil leveren aan het gebruik van stadstuinen, volkstuinen, buurt- of schoolmoestuinen.

Deze tuinen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Aan de andere kant is de beschikbare ruimte in de stad beperkt en in de afgelopen jaren hebben veel volkstuinen plaats moeten maken voor andersoortige bebouwing. Jaren geleden heeft de raad daarom besloten dat compensatie van die verloren gegane volkstuinen zal plaatsvinden in de Oostvlietpolder. Wat de CU betreft kan dat, mits de tuinen ‘groen’ blijven, en niet verworden tot een soort recreatiepark met veel tuinhuisjes en verharding.

Al jaren maken wij ons sterk voor het groen houden van de Oostvlietpolder en daarom hebben we een motie ingediend die er op toeziet dat er in die volkstuinen in de Oostvlietpolder vooral groen zullen blijven en dat er zo min mogelijk bebouwing en bestrating komt op die tuintjes. Ook vraagt de motie om zo veel mogelijk kleine volkstuinen te maken zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van deze mogelijkheden. Deze motie is met een ruime meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Deze randvoorwaarden zullen uiteindelijk worden vastgelegd in de afspraken die de gemeente zal maken met de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA), de overkoepelende organisatie die de uitgifte van de nieuwe gronden aan de volkstuinverenigingen zal faciliteren.

Deel dit bericht