Baas van Leiden update: project LEAD

project LEAD.png
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 15 maart 2019 om 22:43

Baas van Leiden update: project LEAD

De afgelopen maanden heeft Leiden zich geroerd rondom het hoogbouwproject aan de Willem de Zwijgerlaan, project LEAD. Enquêtes, brieven, insprekers. Met al die bagage heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 over het plan gesproken. De Nota van Uitgangspunten (de kaders voor de verdere uitwerking van het plan) is nog niet in stemming gebracht, want er komt (mogelijk) een referendum aan.

Bouwen op een schaal die past

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er woningen worden toegevoegd in Leiden, gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en de ambitie om in de periode tot 2030 8.500 woningen te realiseren. De KPN/Monuta-locatie langs de Willem de Zwijgerlaan is wat de ChristenUnie betreft ook een geschikte plek. Waar het woningbouwprojecten betreft, heeft de ChristenUnie echter duidelijke uitgangspunten:

  • Passend bij de schaal van de buurt (in het gevl van LEAD niet alleen bij de hoogbouw van de Willem de Zwijgerlaan, maar ook de laagbouw van Nieuw Leyden),
  • passend bij de schaal van de stad en, bovendien,
  • passend binnen eigen regels en bestaand beleid.
Voor LEAD schuift college huidige kaders opzij 

Leggen wij de uitgangspunten van de ChristenUnie uitgangspunten naast die in de aan de gemeenteraad voorgelegde nota van uitgangspunten, dan kunnen wij niet anders dan heel erg kritisch zijn. Zo krijgt de projectontwikkelaar veel vrijheid (voor wat betreft hoogte en volume worden de wensen vrijwel één op één overgenomen) en worden bestaande kaders, met name waar het gaat om hoogbouw en parkeernormen zonder deugdelijke motivering opzij geschoven. Zo ontstaat een onevenwichtige en onevenredige spanning tussen overheid, markt en samenleving. Enkele maanden eerder nog had het college  bevestigd dat de woningbouwopgave in principe zou kunnen worden gerealiseerd binnen bestaand beleid. Wat de ChristenUnie betreft is steeds op ad hoc-basis afwijken van bestaande kaders niet de goede volgorde. Als de mening bestaat dat de bestaande kaders knellen, dan gaan we als het aan de ChristenUnie ligt, eerst daarover met elkaar in gesprek. Alleen dat getuigt van goed, betrouwbaar en transparant bestuur.n Ook vindt de ChristenUnie het jammer dat de voormalige industriezone, waar de KPN/Monuta-locatie deel van uitmaakt, niet integraal wordt aangepakt.

Helaas bleek er vanuit de coalitie weinig ruimte om aan de bezwaren van de ChristenUnie tegemoet te komen. Zowell de amendenten om aan te sluiten bij de kaders van de Hoogbouwvisie en het parkeerbeleid als de moties om uit te laten zoeken welke (beleids)kaders volgens het college de realisatie van de woningbouwopgave in de weg staan en daarover met de gemeenteraad in discussie te gaan en om bij de verdere planvorming van LEAD dit hele potentiegebied te betrekken en de raad te informeren over de vraag welke gevolgen de realisatie van project LEAD conform de Nota van Uitgangspunten heeft voor de verdere ontwikkeling van het potentiegebied ‘Voormalige industriezone’, konden niet op steun van de coalitie rekenen.

En nu, een referendum?

Over de nota van uitgangspunten zelf werdt nog neit gestemd. Op dit moment wordt namelijk een definitief referendumverzoek voorbereid. Dat verzoek moet gesteund worden door 5.000 Leidenaren. 

Wordt vervolgd.

Deel dit bericht