Oud-raadsleden

Oud-raadsleden

De ChristenUnie Leiden zit sinds 1998 in de Leidse gemeenteraad. Tot 2006 werd de ChristenUnie-zetel in de raad ingenomen door Filip van As. van 2006 tot 2010 nam Janine Clement als raadslid naast Guido Terpstra een zetel in. 

1. Filip van As
2. Janine Clement
3. Guido Terpstra

 

Filip van As, raadslid van 1998-2006, wethouder van 2006-2008

Als raadslid heeft Filip van As zijn sporen nagelaten op een aantal belangrijke onderwerpen voor de stad.

 • Zijn naam zal altijd verbonden blijven met de RijnGouweLijn, door zijn jarenlange oppositie tegen het gewraakte tracé door de Breestraat.
 • Hij heeft een beslissende bijdrage geleverd aan het behoud van het Elizabeth ziekenhuis aan de Hooigracht zodat het niet ten prooi viel aan de sloophamer, maar een alternatieve bestemming kon krijgen: studentenhuisvesting.
 • Ook heeft hij een bemiddelende rol gespeeld in een hoogoplopend conflict in het Aalmarkt-project tussen de bewoners en het gemeentebestuur.
 • Hij heeft mede ervoor gezorgd dat het Ondernemersfonds, waaruit nu de feestverlichting in de stad en het Sinterklaasfeest bekostigd worden, er definitief kwam.

Als wethouder deed Van As ook van zich spreken.

 • Hij bracht rust aan het front van de horeca-ondernemers en stelde samen met deze sector een actieplan op dat onder andere leidde tot vermindering en eenduidigheid van de regels.
 • Hij verstevigde de relaties met tal van partners waaronder het Centrum Management, de Universiteit Leiden, het Netwerk Citymarketing en de Kamer van Koophandel. Als resultaat hiervan zal in 2008 het Visitor’s Centre bij het station zijn deuren openen.
 • De lobby voor de uitbreiding van het BiosciencePark Leiden lijkt succes te hebben, want nu het opgenomen is in het kabinetsprogramma Randstad Urgent, is er kans op Rijkssubsidie groot geworden.
 • De uitbreiding van de koopzondagen in de buitenwijken ging niet door; een zegen voor de kleine ondernemers.
 • Hij maakte een start met het snijden in en het vereenvoudigen van een groot aantal gemeentelijke regels en vergunningen voor burgers en bedrijven (project Minder & Beter).
 • Hij gaf sturing aan de gemeentelijke reorganisatie ‘Anders Werken’, die ervoor zorgt dat de gemeente efficiënter en dienstverlenender gaat werken.
 • Hij is initiatiefnemer geweest van de viering van twee jubilea in 2009, namelijk 400 jaar handelsrelaties Nederland-Japan en 400 jaar Pilgrim Fathers.
 • Hij gaf een impuls voor de creatieve economie in Leiden door mee te werken aan het Huis van de Communicatie in het gebouw Nieuwe Energie, waarin allerlei creatieve bedrijven zich kunnen vestigen.

 

Janine Clement, duo-raadslid van 1998-2006, raadslid van 2006-2010

Vanaf 2006 was ik raadslid voor de ChristenUnie. Van 1998 tot 2006 ben ik duo-raadslid geweest. In 2006 ben ik met voorkeurstemmen tot raadslid verkozen. In het dagelijk leven ben ik beleidsmedewerker bij het Ministerie van VROM.
Politieke ervaring
Mijn politieke ervaring heb ik opgedaan op allerlei plekken. Ik ben tussen 1996 en 1999 actief geweest in de Provinciale Statenfractie van Zuid-Holland en heb in 1996 stage gelopen bij de toenmalige GPV Tweede-Kamerfractie. Op dit moment heb er ruim 11 jaar gemeenteraadswerk opzitten. Politiek is een boeiend vak dat ik de afgelopen jaren reeds met veel plezier heb gedaan dankzij een fijne collegiale sfeer in de fractie en dankzij de vele contacten met mensen en organisaties in de stad.


Mijn passie voor Leiden

Ik wil ervoor zorgen dat Leiden een fijne stad is om in te wonen, te werken en te ontspannen.
Daarom zet ik me in voor het behoud van de prachtige monumentale binnenstad en behoud van het openbaar groen en speelplekken in de stad. Verder wil ik ervoor zorgen dat Leiden goede en betaalbare woongelegenheid biedt, met name voor de gezinnen.


Mijn missie als raadslid

Mijn verantwoordelijkheid nemen voor een rechtvaardige samenleving en goed bestuur en daarin trouw en consistent zijn. En dat niet met grote woorden rond te strooien, maar eenvoudigweg te doen.


Mijn mijlpalen

 • Opgeknapt Vrouwekerkplein (voorjaar 2009 gereed n.a.v. motie uit 2007);
 • Lobby spoorverbetering Leiden-Utrecht (motie voorjaar 2009. Wordt momenteel uitgevoerd);
 • Verruiming openingstijden gratis bewaakte fietsenstalling zeezijde (motie voorjaar 2009. Wordt momenteel aan gewerkt);
 • Campagne tegen kamerleed (toezegging n.a.v. schriftelijke vragen najaar 2009. Moet nog worden uitgevoerd);
 • Afspraken maken met woningcorporaties voor rookmelders in alle corporatiewoningen en koolmonoxidemelders in woningen met een afvoerloze geiser of verwarming (motie najaar 2009. Uitvoering toegezegd);
 • Second opinion over nieuwe Aalmarktplannen ( toezegging najaar 2009);
 • Nieuw programma om wonen boven winkels te stimuleren (motie najaar 2008. Wordt momenteel uitgevoerd);
 • Bij aanleg RGL voldoende verkeersveiligheid van nieuwe lightrailmaterieel voor fietsers en voetgangers en behoud goede busverbindingen met de rijndorpen (moties najaar 2008. Worden meegenomen in planvorming RGL);
 • Leegstaande woningen in Seringenstraat opnieuw in de reguliere verhuur laten brangen (actualiteitsvraag in de raadsvergadering,voorjaar 2009. Is uitgevoerd)


 

Guido Terpstra, raadslid en fractievoorzitter van 2006-2012

Sinds de verkiezingen van maart 2006 zat ik in de gemeenteraad van Leiden. Als eenmansfractie ´bemoeide´ ik me met bijna alles wat er in het stadsbestuur gebeurde. Als lid van de commissie Ruimte en Regio was ik in het bijzonder met ruimtelijke vraagstukken regionale samenwerking bezig.

In dagelijks leven ben ik wetenschappelijk medewerker rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (vanaf 1 januari aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Ik geef daar onderwijs en doe onderzoek op het gebied van grondrechten, in het bijzonder gelijkheid en non-discriminatie.
Ik woon ruim 10 jaar in Leiden, ben getrouwd en vader van een kind.


Passie voor Leiden

“Zorg voor elkaar. De ChristenUnie gaat er vanuit dat als iedere Leidenaar zich houdt aan de stelregel ‘behandel de ander zoals je ook zelf behandeld wilt worden’, de stad goed is om in te wonen en te leven. Leidenaren hebben een stad om trots op te zijn, maar niet in alle opzichten: er is verborgen armoede, mensen zitten in problemen waar zij zelf niet uitkomen. Een initiatief zoals het opvangproject De Schuilplaats is blijkbaar broodnodig. Vanuit mijn christelijke motivatie vind ik dat onze mooie stad goed moet zijn voor iedereen: zowel voor succesvolle mensen als voor kwetsbare mensen, voor ouderen en voor jongeren. Ik wil meewerken aan echte oplossingen voor knelpunten in onze stad.”

Als Raadslid hield Guido een weblog bij. Klik hier om die colums terug te lezen.