Woordenlijst Politiek Jargon

De ChristenUnie Leiden biedt u een Woordenlijst Politiek Jargon aan. Hierin vindt u veel begrippen die ambtenaren en politici gebruiken, verklaard in normaaltaal.

Rechts op deze pagina vind u hoe en wat in gebruik

Veel plezier ermee.

Mist u nog iets in deze woordenlijst, laat het ons weten via info@leiden.christenunie.nl.

Woordenlijst Politiek Jargon

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) gaat over woningen die worden aangeboden tegen flinke kortingen. De woningcorporatie bied mensen met een laag inkomen (meestal word rond de 35000 euro jaarsalaris van een stel als maximum genomen) de mogelijkheid om een huis met een flinke korting op de marktprijs te kopen. Degene die het koopt mag er zolang inwonen als hij/ zij wil, is ook volledig eigenaar van het pand. Wanneer het huis verkocht word, mag dit echter alleen maar verkocht worden aan de woningcorporatie. Deze moet terugkopen, ook al is de prijs van het huis gedaald. De winst of verlies van het huis wordt dan gelijk verdeeld over de eigenaar en de woningcorporatie. Deze kan de winst daarna weer gebruiken om het huis met korting aan te bieden aan andere geinteresseerden.
Punten waar op gelet moeten worden:
De Belastingdienst accepteert alleen MGE constructies waarbij de eigenaar een belang van 50% of meer heeft in de winst/ verliesverdeling.
Een minimum woontermijn voor terugkoop zit vaak in het contract verwerkt. Let op de redelijkheid ervan.
Let er goed op dat er geen enkele twijfel kan ontstaan over wie eigenaar is van het huis. De bewoner moet dit zijn anders heeft u grote kans dat er geen bank of andere financier een hypotheek wil verstrekken.
Ga niet in zee met een corporatie die een woning aanbied voor een andere constructie dan korting op de daadwerkelijke marktwaarde. Deze constructies worden achteraf niet goedgekeurd door de belastingdienst waardoor de eigenaar in de problemen kan komen.

Macro-economie

De macro-economie bestudeert de werking van de economie als geheel, in tegenstelling tot de micro-economie, die vooral de vraag- en aanbodfactoren van afzonderlijke personen of goederen bestudeert.

Mantelzorg

Zorg die op vrijwillige basis wordt gegeven aan iemand die zorg nodig heeft door een of meer leden uit zijn directe omgeving, zoals familie, buren en kennissen. Dit gaat vaak onbetaald, en kan bij langdurige noodzaak of wanneer het langzaam maar zeker steeds slechter gaat met degene die hulp nodig heeft, een heel grote belasting vormen voor de mensen die helpen. Dit kan uiteindelijk leiden tot overspannenheid, ziek worden en kan dan een groot schuldgevoel teweeg brengen. Het is daarom altijd raadzaam om het overzicht te bewaren en af en toe eens een stap terug te doen om te kijken of de belasting niet te groot wordt voor de hulpverlener.

Micro economie

Met micro economie wordt vraag en aanbod van producten bestudeerd. Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld: Waardoor ontstaat de vraag naar dit product? Wanneer is het aanbod precies goed?

Milieu

Dit kan in meer betekenissen worden gebruikt:
  • Milieu in letterlijke zin: leefomgeving
  • Milieu in beschrijvende zin: natuurlijke of ecologische leefomgeving (ook wel 'De natuur' of omschreven als bos, zee en duin, rivieren, plassen en meren)
  • Milieu in abstracte zin: alle facetten die direct te maken hebben met welzijn van mens en dier, zoals drinkwater, voedsel, recreatie, veranderingen in licht en lucht (denk aan lichtvervuiling door bloemenkassen, luchtvervuiling door uitlaatgassen van auto's)
  • Milieu in verwijzende zin: de sociale omgeving waaruit iemand komt, bijvoorbeeld uit een rijke familie, of uit een achterstandswijk.

Milieueffectrapportage

Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar document dat systematisch en zo objectief mogelijk beschrijft wat de te verwachten gevolgen zijn voor het milieu van een voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing genomen alternatieven.

Milieupolitie

De Milieupolitie is een gespecialiseerde tak van het politiewerk. De mensen die bij deze dienst werken, controleren milieuwetten. Binnen de milieupolitie werken mensen die eerst jaren politie-ervaring hebben opgedaan. Deze mensen hebben zich later gespecialiseerd in milieuwetgeving.

Milieuwetgeving is erg ingewikkeld en wordt door mensen van de milieupolitie in de praktijk vaak direct in en om een bedrijf gecontroleerd. Bijvoorbeeld bij een boerderij op 'mestregels' en het aanbieden van dode dieren. Maar ook bij grote chemische bedrijven op het naleven van regels voor het lozen van afvalwater. Ook zijn zij betrokken bij het opruimen van rommel bij ongelukken op de openbare weg wanneer er bijvoorbeeld chemische spullen uit een vrachtauto zijn gelekt.

Milieuwetgeving

Bij milieuwetgeving wordt de wetgeving bedoeld die wil zorgen voor een goede balans tussen gebruik en behoud van de leefomgeving en met name de leefbaarheid voor mens, dier en plant in deze leefomgeving. Milieuwetgeving is vaak erg nauwkeurig en precies, oftewel zeer gedetailleerd. De leefbaarheid word met milieuwetgeving geprobeerd hoog te houden door bijvoorbeeld te letten op wat er in een sloot wordt geloosd door een fabriek, of afspraken die er zijn gemaakt in het omgaan met natuurgebieden. Maar ook hoe gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd en opgeslagen. Zie ook: Milieuwetten op Wikipedia en Online wetboek

Motie

Een motie is een uitspraak (in de meeste gevallen een verzoek) van een gemeenteraadslid aan het dagelijks bestuur (bijvoorbeeld de wethouder) om iets te doen of juist na te laten. Een motie stel je eerst op, dan wordt er overlegd met  en steun gezocht bij andere gemeenteraadsleden (lobbyen) en daarna wordt deze motie in stemming gebracht. Bij voldoende stemmen (meerderheid) wordt deze aangenomen en verplicht het de bestuurder om ernaar te handelen. Deze heeft dan toch nog de mogelijkheid om de motie naast zich neer te leggen, maar moet zich dan wel verklaren en het kan zijn dat de gemeenteraad dat niet accepteert.

In Nederland beginnen moties meestal met gehoord de beraadslaging. In het middenstuk wordt vaak een aantal punten opgesomd die de volksvertegenwoordiger geconstateerd heeft (constaterende...) en/of in overweging heeft genomen (overwegende...). Daarna volgt een verzoek aan het dagelijks bestuur (bijvoorbeeld verzoekt de regering... of draagt het college op...). Een motie eindigt met de woorden en gaat over tot de orde van de dag.

Motie van afkeuring

Het door de gemeenteraad aannemen van een motie van afkeuring wordt meestal opgevat als een ernstige waarschuwing aan degene wiens functioneren de motie betreft. Een motie van afkeuring wordt vaak gemaakt als er berichten zijn dat degene waarover de motie gaat de schijn tegen heeft van belangenverstrengeling, het aannemen van steekpenningen, het onvoldoende alert zijn bij belangrijke gebeurtenissen of het onvoldoende informatie verstrekken aan de gemeeenteraad. Het zijn dan echter berichten die niet hard kunnen worden gemaakt met onbetwistbaar bewijs maar er zijn wel heel sterke vermoedens. Als er wel hard bewijs is, dan wordt een motie van wantrouwen ingediend.

Motie van treurnis

Het door de gemeenteraad aannemen van een motie van treurnis wordt meestal opgevat als een ernstige waarschuwing aan degene wiens functioneren de motie betreft. Een motie van treurnis wordt vaak gemaakt als er berichten zijn dat degene waarover de motie gaat ernstige fouten heeft gemaakt in gemaakte afspraken, informatie niet heeft doorgegeven aan de gemeenteraad of niet voldoende alert is geweest als er belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. Het gaat hier echter wel om fouten die deels buiten de schuld van de betrokken bestuurder plaatsvinden.

Motie van wantrouwen

Het door de gemeenteraad aannemen van een motie van wantrouwen wordt meestal opgevat als een uitnodiging aan degene wiens functioneren de motie betreft, zijn functie neer te leggen. Vaak is de oorzaak van een motie van wantrouwen berichten over belangenverstengeling, aannemen van steekpenningen of bewust onvoldoende informatie geven aan de gemeenteraad. Hiervoor is echter wel hard (dus onbetwistbaar) bewijs nodig. Anders wordt het een motie van afkeuring, en is het dus een formele en zeer ernstige waarschuwing.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de betreffende vergadering staat. Een motie 'vreemd aan de orde van de dag' kan door elk gemeenteraads-/ staten- of kamerlid worden ingediend. De motie wordt altijd behandeld helemaal aan het eind van de vergadering. Het veelvuldig gebruik van 'moties vreemd aan de orde van de dag' kunnen raads- of statenvergaderingen fors langer maken.
Een 'motie vreemd aan de orde van de dag' wordt ongeveer gelijk opgesteld als een normale motie.